Privacyvoorwaarden

RSB Facility Services B. V. en haar medewerkers zijn zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Onze handelswijze is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze Privacy Verklaring informeren wij u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen.

RSB Facility Services B. V. gevestigd te Nieuw Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RSB Facility Services verwerkt uw persoonsgegevens voor het aanbieden van offertes en de eventuele totstandkoming van een overeenkomst en de uitvoering daarvan.

Wanneer u een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegeven om u een aanbieding te verstrekken. Wanneer u deze aanbieding accepteert gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen leveren en te factureren.

Wanneer u een (potentiële) leverancier van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen voor informatie en afstemming, een passende offerte op te vragen en bij totstandkoming van een overeenkomst u te kunnen betalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Voor het aanbieden, verkopen en leveren van onze producten is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in verband met het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.

Voor het vastleggen en factureren van de verkopen in de financiële administratie is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Voor het opvragen van informatie over een product of dienst, voor het plaatsen van opdrachten of orders, voor vragen over de levering en het betalen voor het geleverde product of dienst is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RSB Facility Services B. V. hanteert hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact.

Het kan zijn dat dat er contractueel een langere termijn wordt overeengekomen (bijvoorbeeld garantie), dan zullen wij deze termijn hanteren.

Direct Marketing

RSB Facility Services B. V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

RSB Facility Services B. V. deelt geen persoonsgegevens met derden behalve op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende persoon of het uitvoeren van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of op basis van wettelijke verplichtingen.

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens conform de uitgangspunten van de AVG worden verwerkt. RSB Facility Services B. V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RSB Facility Services B. V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Meer over cookies op de pagina cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

U kunt uw recht uitoefenen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RSB Facility Services B. V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Vragen of klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon:

Massimo Pesik heeft de rol Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via servicedesk@rsb-bv.nl of telefoonnummer: 0252-629880

RSB Facility Services B. V. wijst u graag op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons